ដើម្បីបញ្ជាទិញ សូមទូរស័ព្ទទៅក្រុមដែលមានភាពរាក់ទាក់របស់យើង តាមលេខ 011 872 356

យើងផ្គត់ផ្គង់ទឹកកកស្ងួតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ ការបញ្ជាទិញអប្បបរមាគឺ ១ គីឡូក្រាម។ សូមទាក់ទងក្រុមការងារដែលមានភាពរាក់ទាក់របស់យើងសម្រាប់តម្លៃ។

ការបញ្ជាទិញទឹកកកស្ងួតជាទូទៅ ត្រូវបញ្ជាទិញយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃ មុនពេលដឹកជញ្ជូន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងក៏នឹងព្យាយាមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃដដែលប្រសិនបើចាំបាច់។

ទឹកកកស្ងួតត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ខ្ចប់ជាដុំៗ ចំនួន ៥០០ ក្រាម (១២៥*១០៥*៥០ មម) សម្រាប់សុវត្ថិភាព និងភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើ ឬអ្នកអាចស្នើសុំឱ្យយើងបំបែកវាជាបំណែកតូចៗសម្រាប់អ្នក ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ជាទិញជាបំណែកតូចៗ អ្នកនឹងបាត់បង់បរិមាណតិចតួច ដោយសារតែការរលាយទៅក្នុងបរិយាកាស ក្នុងកំឡុងពេលបំបែក។ ប្លុកទឹកកកស្ងួតមានអត្រាទាបជាងក្នុងបំរែបំរួល និងនៅបានយូរជាងបំណែកតូចឬដុំតូច។

វាសឹងតែមិនអាចទៅរួចទេ ក្នុងការផ្តល់ដំបូន្មានអំពីរបៀបប្រើទឹកកកស្ងួតនិងបរិមាណដែលអ្នកនឹងត្រូវការ ព្រោះវាមិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដ។ អ្នកពិតជាត្រូវពិសោធន៍វាដោយផ្ទាល់។

សូមអានដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងផ្នែកព័ត៌មានលម្អិតនៃទឹកកកស្ងួត មុនពេលអ្នកធ្វើការបញ្ជាទិញ។

របៀបបញ្ជាទិញទឹកកកស្ងួត

ការបញ្ជាទិញអប្បបរមាគឺ ១ គីឡូក្រាម។

ពេលវេលាបញ្ជាទិញ៖ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកធ្វើការបញ្ជាទិញមុនមួយថ្ងៃ។

សូមប្រាប់យើងឱ្យច្បាស់អំពីបរិមាណនិងពេលវេលា ដែលអ្នកត្រូវការទឹកកកស្ងួតបញ្ជូនទៅអ្នក។

យើងមិនផ្តល់ធុងត្រជាក់ ឬអ៊ីសូឡង់ទេ ប៉ុន្តែមានតែតាមការស្នើសុំប៉ុណ្ណោះ។

ត្រូវប្រាកដថាធុងដែលមានអ៊ីសូឡង់របស់អ្នករួចរាល់ សម្រាប់ការទុកទឹកកកស្ងួតរបស់អ្នក។

របៀបបញ្ជាទិញទឹកកកស្ងួត

ការបញ្ជាទិញអប្បបរមាគឺ ១ គីឡូក្រាម។

ពេលវេលាបញ្ជាទិញ៖ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកធ្វើការបញ្ជាទិញមុនមួយថ្ងៃ។

សូមប្រាប់យើងឱ្យច្បាស់អំពីបរិមាណនិងពេលវេលា ដែលអ្នកត្រូវការទឹកកកស្ងួតបញ្ជូនទៅអ្នក។

យើងមិនផ្តល់ធុងត្រជាក់ ឬអ៊ីសូឡង់ទេ ប៉ុន្តែមានតែតាមការស្នើសុំប៉ុណ្ណោះ។

ត្រូវប្រាកដថាធុងដែលមានអ៊ីសូឡង់របស់អ្នករួចរាល់ សម្រាប់ការទុកទឹកកកស្ងួតរបស់អ្នក។

ដើម្បីបញ្ជាទិញ សូមទូរស័ព្ទទៅក្រុមដែលមានភាពរាក់ទាក់របស់យើង តាមលេខ 011 872 356

Prices

Order 1kg > 9kg$7/kg
Order 10kg +$5/kg
Order 20kg +10% discount

ការទូទាត់

សម្រាប់ការសាកសួរតម្លៃទាំងអស់ សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ 011 872 356

ការបញ្ជាទិញលក្ខណះឯកជន៖ បង់ជាសាច់ប្រាក់នៅពេលដឹកជញ្ជូន

ការបញ្ជាទិញលក្ខណះក្រុមហ៊ុន៖ លក្ខខណ្ឌពិសេសត្រូវបានអនុវត្ត - សូមទូរស័ព្ទមកយើង
.

Tដើម្បីបញ្ជាទិញ សូមទូរស័ព្ទទៅក្រុមដែលមានភាពរាក់ទាក់របស់យើង តាមលេខ 011 872 356

ការទូទាត់

សម្រាប់ការសាកសួរតម្លៃទាំងអស់ សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ 011 872 356

ការបញ្ជាទិញលក្ខណះឯកជន៖ បង់ជាសាច់ប្រាក់នៅពេលដឹកជញ្ជូន

ការបញ្ជាទិញលក្ខណះក្រុមហ៊ុន៖ លក្ខខណ្ឌពិសេសត្រូវបានអនុវត្ត - សូមទូរស័ព្ទមកយើង
.

Dry Ice Cambodia