ព័ត៌មានជំនួយអំពីសុវត្ថិភាពនិងការប្រើទឹកកកស្ងួត

នៅពេលប្រើឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ទឹកកកស្ងួតមានសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលប្រើ។ សូមអនុវត្តតាមការណែនាំទាំងនេះ សម្រាប់ការប្រើនិងបោះចោលទឹកកកស្ងួត។

Read More

វិធីរក្សាទុកទឹកកកស្ងួតដើម្បីពន្យារអាយុកាលរបស់វា

ទឹកកកស្ងួតគឺ -៧៨ អង្សារនៅក្នុងសភាពធម្មជាតិរបស់វា ហើយចាំបាច់ត្រូវរក្សាទុកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ការណែនាំរបស់យើង នឹងជួយអ្នកពន្យារអាយុកាលទឹកកកស្ងួតរបស់អ្នកនៅពេលទិញ។

Read More
Dry Ice Cambodia