របៀបប្រើទឹកកកស្ងួតសម្រាប់រក្សាទុកឥវ៉ាន់ ឬដឹកជញ្ជូន

សម្រាប់ក្លាសេ៖:
ដាក់ទឹកកកស្ងួតនៅបាតធុងត្រជាក់ គ្របដោយកញ្ចប់ជែល ឬសម្ភារៈអ៊ីសូឡង់ បន្ទាប់មកដាក់ឥវ៉ាន់នៅខាងលើ។

សម្រាប់បង្កក៖:
ដាក់ទឹកកកស្ងួតនៅផ្នែកខាងក្រោមនិងនៅខាងលើទំនិញដើម្បីកកជាមួយកាសែតពាក់កណ្តាល។

Dry Ice Cambodia